NEWS & UPDATE

วิกซอลเทล่าทอง เขย่ามือถือให้ไว รับทองทุกสัปดาห์

08 January 2019

วิกซอลแจกทอง! ขอเชิญมาประลองความไวในการสะสมวิกเตอร์ให้ได้มากที่สุด รับทองไปเลยทุกสัปดาห์!
ใครเล่นก่อน มีสิทธิ์ก่อนนะคร้า ร่วมสนุกเทล่าทองกันได้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 62 - 25 กพ. 62
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกสัปดาห์ เริ่มครั้งแรก วันที่ 15 ม.ค. 62  ทาง Facebook VixolThailand และ Website Vixolthailand.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : Vixolthailand หรือ โทร 02-684-5620

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กติกาและเงื่อนไขในการร่วมสนุก              
หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด ถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญ หลักการทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้เป็นสิ่งรองรับกลวิธีของบริษัทในการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน:
  1. บริษัทให้คุณค่าความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทจากการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในทางที่เป็นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ
  2. ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะโปร่งใสกับท่านเสมอในเรื่องข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวม สิ่งที่บริษัทกระทำกับข้อมูลนั้น บุคคลที่บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีข้อกังวลใด ๆ
  3. หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะร่วมมือกับ ท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวนั้น โดยพลัน
  4. บริษัทจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวง เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย
  5. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ ทั้งปวงและบริษัทจะให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ ผู้คุ้มครองข้อมูลต่างๆ หากไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บริษัทก็จะปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด มีพันธะสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและจะรับรองให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมและวิธีการที่บริษัทใช้เปิดเผยและคุ้มครองข้อมูลนั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับแก่อะไรบ้าง?
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัท ไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ทางออฟไลน์ (offline) การรณรงค์ทางการตลาดตรงการชิงโชคและการแข่งขัน และทางออนไลน์(online) โดยอาศัยเว็บไซต์ของบริษัท หน้าเพจที่มีชื่อตราสินค้าบนแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกและแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีผู้เข้าถึงหรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งปฏิบัติการอยู่โดยหรือในนามของบริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด (“ไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง ”) โดยหนังสือนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงมีรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง ที่เกี่ยวข้องอยู่ ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่สิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อข้างล่างนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช่บังคับแก่

ความยินยอมของท่าน
ไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของตนเองอยู่ก็ได้บริษัท สนับสนุนให้ท่านอ่าน สิ่งดังกล่าวก่อนจะใช้งานไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น
บริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด จะไม่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง แต่ในกรณีที่ท่านใช้ไซต์ ของ บริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทถือว่า ท่านได้ยินยอมให้บริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้  ในกรณีจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความมุ่งประสงค์ซึ่งไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมอยู่ บริษัทอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติม ซึ่งท่านมิจำต้องให้ความยินยอมเช่นนั้นได้ แต่ถ้าท่านตัดสินใจไม่ให้ความยินยอมแล้ว การที่ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างก็อาจถูกจำกัดได้ แต่หากท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติมก็ให้ถือบังคับตามเงื่อนไขของความยินยอมดังกล่าวนั้น ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติมมีความขัดกันกับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายดังกล่าว ได้โปรดอย่าใช้ไซต์ของสินค้าภายในกลุ่ม บริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทไอ. พี. เทรดดิ้ง จำกัด โดยประการอื่น
BACK
>