NEWS & UPDATE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม วิกซอลเทลุ้นทอง ลุ้นทองคำทุกวัน!

15 January 2019

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมเทลุ้นทอง รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท

ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562: คุณกานต์สินี  ตั้งวิบูลย์ทวี จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562: คุณชลิดา ปานเมทนี จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 3 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562: คุณพีรภาส มีใจดี  จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562: คุณเสาวภา ทองทัน  จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2562: คุณปิยนุช บุญยะฤทธิ์ จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2562: คุณจารุวรรณ จันทะนะ จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 7 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562: คุณปิยรัฐ  ทองมีเพชร จังหวัดกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 8 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562: คุณเล็ก  แซ่เอี๊ยะ จังหวัดกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 9 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562: คุณนพพร  ปัทมธานินท์ จังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562: คุณกิตติยา  คำแดง จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562: คุณสมชาย ปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 12 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2562: คุณชัชวาลย์  ถ้วยงาม จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ 13 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2562: คุณกานดา  อุ่นแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 14 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562: คุณสิทธินันท์ พันธุ์กุล จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 15 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562: คุณสมพล  พฤกษาเกษมสุข จังหวัดกรุงเทพ
ครั้งที่ 16 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2562: คุณอรณพ เหลืองไชยยะ จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 17 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562: คุณสำราญ  ล้วนศรี จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 18 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562: คุณณัฐวรรณ เจียระไนกาญจน์ 
จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562: คุณนันทวัฒน์  สิงห์เสนา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 20 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562: คุณวันชัย  ฐิตวัฒนสกุล จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 21 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562: คุณนงนุช  วชิระชัย จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 22 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562: คุณเกรียงไกร ณรงค์นารถนาวิน จังหวัดกรุงเทพ
ครั้งที่ 23 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562: คุณโชติกา  นาคพันธุ์ จังหวัดนครนายก
ครั้งที่ 24 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562: คุณเสาวนีย์ นุ่มกำเหนิด จังหวัดกรุงเทพ
ครั้งที่ 25 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562: คุณรักยม เฉียบวิเชียร จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 26 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562: คุณเพรชรัตน์ มานะเศรษฐ จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562: คุณสุธัญญา เท่าสาร จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 28 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562: คุณสมศักดิ์ เทพพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 29 ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562: คุณศศิธร ญาติธรรม จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 30 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562: คุณขวัญสุดา นิ่มใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 31 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562: คุณทิชากร จิรัฐิติเจริญจังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 32 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562: คุณภักดี อินทร์ม่วงไทยจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 33 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562: คุณฤกษ์มงคล พิมพ์มาตจุฬา จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 34 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562: คุณพรมะณี บุญพา จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 35 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562: คุณปิยะนุช สุขเจริญ จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 36 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562: คุณพิทวัส ปานแก้ว จังหวัดกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 37 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562: คุณปวริศา กิจธนรรฆ์กร จังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562: คุณไชยรัตน์ ร่มโพธิ์ธารทอง จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 39 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562: คุณมัณฑนา วิทยากรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 40 ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562: คุณสมบัติ พิพัฒตั้งสมบัติ จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ 41 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562: คุณสวาท เรือนศรี จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 42 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562: คุณสุจิตรา ศุภเมธางกูร จังหวัดกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 43 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562: คุณอมรรัตน์ มะลิหอม จังหวัดกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 44 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562: คุณพินภา วงค์ศรีชา จังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 45 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562: คุณทิพวรรณ จันโทศรี จังหวัดสมุทรสาคร

-----------------------------------------------------------------
จบลงแล้ว❗ กับกิจกรรมขูดรหัสเทลุ้นทอง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกกับทางแฟนเพจ Vixol thailand และขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน กิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรนั้น อย่าลืมติดตามกันด้วยน้าาา
BACK
>